Disclaimer

Wanneer in deze disclaimer verwezen wordt naar Rietveld Projects, wordt verwezen naar Rietveld Bouwprojecten NV met maatschappelijke zetel te Strandlaan 264, 8670 Koksijde en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0862.034.545 RPR Gent afdeling Veurne alsook naar elke met Rietveld Bouwprojecten NV verbonden en/of aanverwante vennootschap.

 

De Website behoort toe aan Rietveld Projects. Het gebruik van de website

www.rietveldprojects.be (de "Website") is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding.

 

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

 

Rietveld Projects besteedt veel aandacht aan de Website. Ondanks deze inspanningen kan Rietveld Projects niet garanderen dat de informatie op de Website volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Deze gegevens kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. Evenmin kan Rietveld Projects aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of op basis van via

de Website ter beschikking gestelde informatie. De Website kan bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Rietveld Projects is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Voorts houdt Rietveld Projects het recht voor om de inhoud van de Website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

 

Rietveld Projects bezit de exclusieve auteursrechten van deze website.

 

Het gebruik van de Website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel

eigendomsrecht. De hele inhoud van de Website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van Rietveld Projects. De informatie die op de Website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of

andere geldende voorschriften, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Het is niet toegestaan om de website (op welke manier of op welke dragen dan ook) geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan te passen, te verkopen, te verhuren, mee te delen of zelfs afgeleide werken van voormelde elementen te creëren zonder de voorafgaandelijke uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Rietveld Projects.

 

De aansprakelijkheid van Rietveld Projects voor schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan enkel in het geval van opzet of grove fout worden ingeroepen.

 

Rietveld Projects behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de Website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Indien u de intelletuele rechten of andere rechten van Rietveld Projects of derden miskent en de hierboven gestelde voorwaarden niet naleeft, verbindt u er zich toe Rietveld Projects te vergoeden en te vrijwaren tegen enige  aanspraken of vorderingen die gevorderd worden als gevolg van een inbreuk hierop.

 

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Rietveld Projects neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informatie kan u onze privacyverklaring consulteren op de Website, via de volgende link privacy.

 

COOKIES

 

De Website maakt gebruik van cookies, die het mogelijk maken om informatie op te slaan om het gebruik van de Website te vereenvoudigen. Voor meer informatie kan u onze cookieverklaring consulteren op de Website, via de volgende link cookies .

 

GOOGLE

 

De Website maakt gebruik van de services van Google Inc. (“Google”). Google maakt gebruik van “cookies”. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

EMAIL DISCLAIMER

 

Dit e-mail bericht wordt verstuurd vanuit en namens Rietveld Projects. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring die u kan raadplegen via volgende link privacy. De informatie verzonden in dit e-mail bericht en de eventuele bijlagen daaraan zijn uitsluitend bestemd voor de persoon of de entiteit waaraan zij geadresseerd zijn en de inhoud ervan is vertrouwelijk. Indien u deze e-mail ten onrechte ontvangen zou hebben, gelieve dit dan onmiddellijk te melden aan de verzender ervan en het bericht vervolgens te verwijderen. Indien u niet de bestemmeling bent van deze e-mail, is het u niet toegelaten dit bericht of de inhoud ervan openbaar te maken, te verspreiden, te kopiëren of te wijzigen. Rietveld Projects staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van deze e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

Rietveld Projects doet al het mogelijke om virussen in haar e-mails te vermijden. Indien desondanks een vanuit Rietveld Projects verstuurde e-mail wel een virus of schadelijke bijlage bevat, kan Rietveld Projects niet verantwoordelijk gesteld worden. Personeelsleden van Rietveld Projects mogen geen bindende overeenkomsten sluiten namens Rietveld Projects via uitwisseling van e-mails met andere partijen, zonder gebruik te maken van een wettelijk erkende elektronische handtekening of zonder dat er een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging op volgt met een of twee handtekeningen die Rietveld Projects verbinden. Enkel de bestuurders kunnen bindend optreden voor Rietveld Projects.

 

ALLERLEI

 

Rietveld Projects kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk wijzigen. Het is aanbevolen deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van de laatste versie.

 

Indien een clausule van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of ontoepasselijk zou worden verklaard, zal zij als niet geschreven worden beschouwd en zullen alle andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden volledig geldig en toepasselijk blijven.

 

BELGISCH RECHT

 

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Indien u één of meerdere delen van deze Website niet aanvaardt, of als u het niet eens bent met onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Onderneming bevoegd.